《论语》注疏之 述而第七 第34章|总第181章

子疾病,子路请祷。
子曰:“有诸?”
子路对曰:“有之。诔(lěi)曰:‘祷尔于上下神祗(qí)。’”
子曰:“丘(mǒu)之祷久矣!”

诔,力轨反。

祷,谓祷于鬼神。

有诸,问有此理否。

者,哀死而述其行之辞也。

上下,谓天地。

曰神,曰祗。

者,悔过迁善,以祈神之佑也。

无其理则不必祷,既曰有之,则圣人未尝有过,无善可迁。其素行固已合于神明,故曰:“丘之祷久矣。”又士丧礼,疾病行祷五祀,盖臣子迫切之至情,有不能自已者,初不请于病者而后祷也。故孔子之于子路,不直拒之,而但告以无所事祷之意。

 

编自:朱熹《四书章句集注》

○祷是祈祷。

○诔是哀词。

○上下神祗是天神地祗。

昔孔子曾有疾病,门弟子都以为忧。于是子路请命于孔子,欲祷祠鬼神以祈福佑。盖疾病行祷虽弟子事师迫切之至情,然不达于人鬼之理,而溺于祸福之说,惑亦甚矣。孔子不直斥其非,乃先问说:“疾病行祷,果有此理否乎?”子路对说:“于理有之,吾闻《诔》词中有云:‘祷尔于上下神祗。’是说人有疾时曾祷告于天地神祗,欲以转祸而为福,则是古人有行之者矣。今以病请祷,于理何妨?”于是孔子晓之说:“夫所谓祷者,是说平日所为不善,如今告于鬼神,忏悔前非,以求解灾降福耳。若我平生,一言一动不敢得罪于鬼神,有善即迁,有过即改。则我之祷于鬼神者,盖已久矣。其在今日,又何以祷为哉?”

盖圣人德与天合,虽鬼神不能违,岂待于祷?至于死生修短,则有命存焉,虽圣人亦惟安之而已,祷祀亦奚益乎?观孔子晓子路之言,可见当修德以事天,不必祷祀以求福。当用力于人道之所当务,不必谄于鬼神之不可知矣。

 

编自:张居正《四书直解》

○疾病:疾甚曰病。

○请祷:请代祷于鬼神。

○有诸:诸,犹之乎。有之乎,问辞。或说:有此事否?病而祷于鬼神,古今礼俗皆然,孔子何为问此?或说:有此理否?孔子似亦不直斥祷神为非理。此语应是问有代祷之事是否。如周公《金滕》,即代祷也,然未尝先告武王,又命祝史使不敢言。今子路以此为请,故孔子问之。

○诔曰:诔一本作讄,当从之。讄,施于生者,累其功德以求福。诔,施于死者,哀其死,述行以谥之。

○祷尔于上下神祗:子路引此讄词也。上下谓天地,属天,属地。尔训汝。“祷尔于”三字,即别人代祷之辞,故子路引此以答。

○丘之祷久矣:孔子谓我日常言行,无不如祷神求福,素行合于神明,故曰祷久矣,则无烦别人代祷。

今按:子路之请祷,乃弟子对师一时迫切之至情,亦无可深非。今先以请于孔子,故孔子告之以无须祷之义。若孔子而同意子路之请,则为不安其死而谄媚于神以苟期须臾之生矣,孔子而为之哉?

又按:孔子遇大事常言天,又常言命,独于鬼神则少言。祭祀所以自尽我心,故曰:“吾不与祭如不祭。”知命则不待祷,故曰:“获罪于天,无所祷也。”然此章固未明言鬼神之无有,亦不直斥祷神之非,学者其细阐之。

 

【白话试译】

先生病得很重,子路请代先生祷告。先生说:“有此事吗?”子路说:“有的。从前的讄文上说:‘祷告你于上下神祗!’”先生说:“我自己已祷告得久了。”

 

编自:钱穆《论语新解》

【注释】

疾病:二字连用,表示重病。

请祷:祈祷鬼神,以求病愈。

有诸:有之乎?

lěi,向鬼神祈祷的文辞。和哀悼死者的“诔”不同。

:汝。

上下神祇:指天神地袛。“袛”音qí,上下指天地。

丘之祷久矣:这是孔子委婉拒绝的话。

 

【疏解】

对于命的体认,最恳切、最无可躲闪、最作不得假的,就是死亡了,此所以称为“大限”。因此,祇有真正领悟了“道”的人,才能够一方面充分掌握住无限仁心的存在,一方面也彻底放平了对死亡这大限的恐惧与憾恨。这就是所谓“朝闻道,夕死可矣。”(里仁8)孔子也曾在面临死亡时表现出这种宁静平和,无所忧惧的风范。

疾病,表示病得很重了。子路自难免忧心,便私下去向鬼神祈祷护佑夫子早早痊愈。孔子听说了,便向子路查证,子路回答说是有这么一回事,而且还把祷告辞念给孔子听。对子路的这番好意,孔子当然不能斥责他什么,但这样做法却实在是不了解孔子的表现,所以孔子便很含蓄的说:“其实,我长久以来就已经在不断向上天祈祷了;因此,你也不用再多此一举了罢!”

当然,孔子说“丘之祷久矣”并不是说他真的曾不断向鬼神祈福。而其实是说他长久以来致力于体天之德,启己之仁,而逐渐肯定了自我的无限存在,也放平了对命限的忧疑恐惧。于是,死亡已不成为对他的威胁了。他自己已解决了死亡的难题,那么,又何须再祈求神袛解决呢!

 

注:以上选自《论语义理疏解》(台湾鹅湖出版社印行)之主题二【存在的命限】(曾昭旭)第七条

编辑排版:澤之/其嘉

录入校对:澤之/其嘉


 

【本站推荐】

 

公 开 课 |(36小时)零基础儒学入门自学课程

家长必学|儿童读经教育入门——读经教育六小篇

 

(0)
知世分子的头像知世分子编辑
上一篇 2021年5月22日
下一篇 2021年5月22日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论