《论语》注疏之 乡党第十 第16章|总第251章

寝不尸,居不容。见齐衰(zī cuī)者,虽狎(xiá)必变。见冕(miǎn)者与瞽(gǔ)者,虽亵必以貌。凶服者式之。式负版者。有盛馔(zhuàn),必变色而作。迅雷、风烈,必变。

寝不尸,居不容。

○尸,谓偃卧似死人也。

○居,居家。

○容,容仪。

范氏曰:“寝不尸,非恶其类于死也。惰慢之气不设于身体,虽舒布其四体,而亦未尝肆耳。居不容,非惰也。但不若奉祭祀、见宾客而已,申申夭夭是也。”

 

见齐衰者,虽狎,必变。见冕者与瞽者,虽亵,必以貌。

○狎,谓素亲狎。

○亵,谓燕见。

○貌,谓礼貌。

余见前篇。

 

凶服者式之。式负版者。

○式,车前横木。有所敬,则俯而凭之。

○负版,持邦国图籍者。

式此二者,哀有丧,重民数也。人惟万物之灵,而王者之所天也,故周礼“献民数于王,王拜受之”。况其下者,敢不敬乎?

 

有盛馔,必变色而作。

敬主人之礼,非以其馔也。

 

迅雷风烈,必变。

○迅,疾也。

○烈,猛也。

○必变者,所以敬天之怒。

记曰:“若有疾风、迅雷、甚雨则必变,虽夜必兴,衣服冠而坐。”

此一节,记孔子容貌之变。

 

编自:朱熹《四书章句集注》

寝不尸,居不容。

这一章是记孔子容貌变于平时之事。

○尸是偃卧如尸。

○居是私居。

○容是容仪。

门人记说:夫子心存庄敬,无一毫惰慢之气。虽寝处之时,亦自收敛,未尝偃卧如尸也,承祭见宾,乃修容仪。如私居之时,则申申天天,安舒自在,而不为容仪也。盖寝而尸,则过于肆,居而容则过于拘。夫子不然,所以为有道之气象也。

 

见齐衰者,虽狎,必变。见冕者与瞽者,虽亵,必以貌。

○狎是平素亲近的人。

○变是变色。

○亵是私见。

○貌是礼貌。

夫子见有丧而服齐衰的人,虽素所亲狎,必变色以待之。见冠冕有爵的人与无目的人,虽私居燕见,必加之以礼貌。盖有丧之人,所当哀怜;有爵之人,所当尊敬。无目之人,人每因其不见而忽之,不加礼貌,而圣人待之各中其节如此

 

凶服者式之。式负版者。

○凶服是丧服。

古人乘车时,遇有所敬,则俯而凭于车前之横木,这叫做

○版是户口人民的版籍,如今之黄册一般。

夫子或在车中,见有穿着凶服的,便恻然不宁而为之式,亦所以哀有丧也,见有负着版籍的,便肃然起敬而为之式,盖所以重民数也。

 

有盛馔,必变色而作。迅雷风烈,必变。

○盛馔是肴馔丰盛。

○作是起。

○迅是疾。

○烈是猛。

夫子当宴享之时,见主人肴馔丰盛,则必变色而起,以致其敬。盖馔为己设,所以答其礼也。遇有疾雷猛风,则必变色改容,惕然恐惧,盖畏天之威,不敢逸豫也。

夫圣人一动容之间,皆各当如此。至如负版必式,则知邦本之当重;风雷必变,则知天威之当畏。尤治道君德所关,读者不可以为细事而忽之也。

 

编自:张居正《四书直解》

○寝不尸:不舒布四体偃卧如死人。此非恶其类死者,乃恶夫惰慢之气之肆而不知戒。

○居不容:一说:不为仪容,申申夭夭,亦自然。一说:容字当作客,谓不庄敬如作客。今从后解。

○见齐衰者,虽狎必变:狎,谓素亲狎者。变谓改容,致哀戚者以同情。

○见冕者与瞽者,虽亵必以貌:亵,一说于燕私时见,一说卑亵义。以貌,一说:以礼貌也。又一说:“必变”与“以貌”,辞有轻重。亲狎者当重,故曰必变。卑亵者可轻,故曰以貌。今从后说。此两语先见《子罕》篇。据本节上下文连读,知冕当作絻,亦指丧服。

○凶服者式之:凶服,有丧者之服。式,车前横木。乘者立车上,有所敬,俯而凭之曰式。式凶服,哀有丧。

○式负版者:负版,一说:谓负邦国之版图。之,重户籍民数。或说:负版疑当作负贩,承上“凶服者式之”言,谓其人虽负贩之贱亦式之。语法参次递下。若分作两事,当曰式凶服者,式负版者,作平列语始得。又一说:版者,哀服之领,惟三年丧之衰,乃有此领,故负版乃丧服之最重者。果如所说,凶服可以兼负版,不烦重句。以“虽狎必变,虽亵必以貌”例之,当从第二说。

○有盛馔,必变色而作:作,起义。主人设盛馔,见其对客礼重,故必于坐起身以敬主人,非为馔也。

○迅雷风烈:迅,疾义。烈,猛义。必变,所以敬天意之非常。

此一节见孔子容貌之变。

 

【白话试译】

寝卧时,不直挺着四肢像个尸。居家时,不过为容仪像作客。见有穿丧服的,虽是平素亲狎之人,也必变容色志哀悼。见戴绕的和瞽者,虽是卑亵之人,也必在容貌上志不安。路遇凶服的人,虽负贩之贱,也必凭轼表敬意。宴会有盛馔,必从席上变色起身。遇疾雷猛风,必变色表不安。

 

编自:钱穆《论语新解》

编辑排版:澤之/其嘉

录入校对:澤之/其嘉


 

【本站推荐】

 

公 开 课 |(36小时)零基础儒学入门自学课程

家长必学|儿童读经教育入门——读经教育六小篇

 

(0)
知世分子的头像知世分子编辑
上一篇 2021年5月25日
下一篇 2021年5月25日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论