《中庸》第十五章 【原文+拼音+各家注疏】

君子之道,辟pì)如行远必自迩,辟pì)如登高必自卑。诗曰:“妻子好hào合,如鼓瑟琴;兄弟既翕xī),和乐且耽dān;宜尔室家,乐尔妻帑nú)。”子曰:“父母其顺矣乎!”

君子之道,辟如行远必自迩,辟如登高必自卑。诗曰:“妻子好合,如鼓瑟琴;兄弟既翕,和乐且耽;宜尔室家;乐尔妻帑。”

○辟,譬同。

○好,去声。

○耽,诗作湛,亦音耽。

○乐,音洛。

诗小雅常棣之篇。鼓瑟琴,和也。翕,亦合也。耽,亦乐也。帑,子孙也。

 

子曰:“父母其顺矣乎!”

夫子诵此诗而赞之曰:人能和于妻子,宜于兄弟如此,则父母其安乐之矣。

子思引诗及此语,以明行远自迩、登高自卑之意。

 

上第十五章。

 

编自:朱熹《四书章句集注》

君子之道,辟如行远必自迩,辟如登高必自卑。

○迩,是近处。

○卑,是低处。

子思说:“子之道,虽无所不在,而求道之功,则必以渐而进,谨于日用常行之间,而后可造于尽性至命之妙,审于隐微幽独之际,而后可收夫中和位育之功。譬如人要往远处去,不能便到那远处,必先从近处起,一程一程行去,然后可以至于远;譬如人要上高处去,不能便到那高处,必先从低处起,一步一步上去,然后可以升于高。”

君子之道,正与行远登高的相似,未有目前日用隐微处,有不合道理,而于高远之事方能合道者也。然则有志于高远者当知所用力矣。

 

《诗》云:“妻子好合,如鼓瑟琴。兄弟既翕,和乐且耽。宜尔室家,乐尔妻孥。”子曰:“父母其顺矣乎!”

○鼓,是弹。

○瑟、琴,都是乐器。

○翕,是合。

○耽,是久。

○孥,是子孙。

○顺,是安乐的意思。

子思承上文说进道有序,故引《小雅》之诗说道:“人能于闺门之内,妻子情好契合,如鼓瑟琴一般,无有不调合处。兄弟之间,翕然友爱,既极其和乐,又且久而不变,则能宜尔之室家,乐尔之妻孥矣。”诗之所言如此。孔子读而赞叹之说道:“人惟妻子不和,兄弟不宜,多贻父母之忧。今能和于妻子,宜于兄弟,一家之中,欢欣和睦如此,则父母之心,其亦安乐而无忧矣乎。”

夫以一家言之,父母是在上的,妻子兄弟是在下的,今由妻子兄弟之和谐,遂致父母之安乐,是亦行远自迩、高自卑之一验也。然则学者之于道,岂可不循序而渐进哉!

上第十五章。

 

编自:张居正《四书直解》

【注释】

○辟如:辟即譬。

○行远必自迩:往远处者必从近处开始。

○妻子好合,如鼓瑟琴:这是诗经小雅常棣篇的句子。句意是说妻子和合,如琴瑟般协调。

○兄弟既翕,和乐且耽:兄弟也同样和合。翕,即合。耽,安乐。诗经原作“湛”。

○宜尔室家,乐尔妻帑:尔即汝。帑是子孙的意思。此句意是说使室家相宜,妻子和乐。

○父母其顺矣乎:顺亦安乐之意。朱注:“夫子诵此诗而赞之,曰:人能和于妻子宜于兄弟如此,则父母其安乐之矣。”

 

【疏解】

君子之道,便好比走远路必从近处开始,登高山必起于低处,君子之道,固高明广大,但必即就目下日用伦常中表现,即在妻子兄弟父母等伦常中实现。其实人生之真实意义,真生命,便是在伦常中表现的。那是最真挚、最自然的表现,所谓“孝弟也者,其为仁之本与!”此于伦常中呈现之常性,本心,真挚之情,便是一切伟大壮烈的行为的根本。其实在这时,亦不应有平凡伟大的分别,即于伦常中实践,似平常,而实是伟大,且是无伟大相的伟大,因即在伦常中表现真生命、真性情,故是伟大,而此伟大之表现处,则是常行,故是伟大而无伟大相,此是真正的伟大。而若是常保这个在面对家人父子间呈现之真心常性,则自然会亲亲仁民爱物,视天下为一家,中国为一人,表现深广德厚的德性,完成人格,而成为至诚者。而在至诚者之内心感受,会直以为此仁民爱物之行,此广大无比之心,即如同人间之父慈子孝兄友弟恭,夫妻好合般的常行,其实不算什么,是没有什么值得称道的。于是,近者即是远,而远者即是近。即日用伦常,即是高明伟大,而伟大壮烈之行,亦等于日用平常,而极言之,实无远无近,无所谓伟大平凡,一是皆真性情真生命之朗现。

孔子论妻子好合之诗,所以会说父母其顺矣乎,是因人既能和于妻子,友于兄弟,则其父母必能安乐矣。不只如此,人若能齐家,自然可治国平天下,治国平天下之道,与修身齐家并无二致,此是中庸后文所云“君子笃恭而天下平”之意。孟子亦言:“尧舜之道,孝弟而已矣。”

自十二章道不远人至此,都是说道在近处,人能反求诸己,从当下的心中反省,能以忠恕待人,自然无求于外,无入而不自得,自然能孝于父母,笃于兄弟,而至高明伟大之事,亦不能外于是。

由此几章的陈述,可见朱子解“中”为不偏之道,“庸”为平常,是很对的,儒家之道,是从伦理常行中体会出来的,这是性情之正,即是宇宙生化的本体,故是中;即于日用中表现,故亦是常行。这道人人应行,人人可行,莫有何等特别、奇幻、精彩。

 

编自:杨祖汉《中庸义理疏解》(台湾鹅湖出版社)

 

编辑排版:其嘉

 


 

【本站推荐】

 

公 开 课 |(36小时)零基础儒学入门自学课程

家长必学|儿童读经教育入门——读经教育六小篇

 

(2)
郑其嘉的头像郑其嘉编辑
上一篇 2021年8月6日
下一篇 2021年8月8日

相关推荐

发表回复

登录后才能评论